PROPOSTA VINT-I-HUIT: AGRICULTURA ECOLÒGICA I D'OCI

Mayo 14th, 2007
Introducció La ciutat de Castelló té una llarga tradició agrícola; no debades, generacions i generacions de castellonencs han viscut de la terra i per a la terra i, hui en dia els camps de tarongers encara són presents al paisatge del nostre terme. Actualment, a més, hi ha un creixent interés per l’agricultura ecològica, una forma de conrear la terra que enfoca la producció agrària basant-se en el respecte a l’entorn i a producció l’aliments sans, de la màxima qualitat i en quantitat suficient. L’agricultura ecològica pren com a model a la mateixa natura, extraent d’ella tota la informació possible, conjugada amb els actuals coneixements tècnics i científics. A més, l’Ajuntament de Castelló té l’obligació de facilitar als seus ciutadans una oferta d’oci integral, que abaste tots els camps d’interés i que, a més, estiga vinculada a la història i tradició de la pròpia ciutat. És en este sentit que s’emmarca la proposta del BLOC. Proposta L’Ajuntament, mitjançant un conveni amb els seus propietaris, i en col·laboració amb els sindicats agraris, crearà micro-parceles per aconseguir establir un banc de terra. Eixes parceles, d’acord a un reglament que s’elaborarà a l’efecte, seran cedides en règim d’usdefruit a aquells veïns de Castelló que ho sol·licitem, amb preferència per a la gent gran. Dins del Programa, l’Ajuntament posarà a disposició dels usuris un grup de monitors d’agricultura ecològica, els quals impartiran cursos i tallers en les mateixes parceles Amb este Programa es persegueixen diversos objectius: - Potenciar un oci saludable, respectuós amb el medi, i que implica una activitat molt arrelada a la nostra ciutat, com és l’agricultura. - Diversificar l’oferta d’oci actual, especialment pel que fa a alguns segments de la població, com ara la gent gran. - Donar un ús a cada vegada més parceles agrícoles que actualment existeixen al terme municipal, de manera que el conreu de la terra siga viable, en este cas amb finalitat bàsicament lúdica i d’autoconsum.

PROPOSTA VINT-I-SET: TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN ELS ACTES DE GOVERN

Mayo 4th, 2007
Introducció Amb certa freqüència, des de l’equip de govern, es reclama de l’oposició corresponsabilitat. Es parla amb massa lleugeresa de “temes de ciutat”. Des del BLOC compartim la necessitat d’eixa corresponsabilitat, i compartim que els temes de ciutat necessiten de l’opinió plural, i del treball conjunt de tota la corporació. Però la política de participació no pot ser només un conjunt de declaracions. Calen fets concrets. Passos valents i decidits a favor d’una democràcia més avançada. En esta línia, el BLOC fa tres propostes concretes que milloraran sustancialment la comunicació entre govern i oposició, i que conseqüentment, aprofundiran en la democràcia municipal, amb un beneficiarí clar, la ciutat de Castelló. Proposta del BLOC La nostra proposta comprén reformes en la Junta de Portaveus, la Junta Local de Govern i els Organismes autònoms, empreses municipals, mixtes i consorcis.  Junta de Portaveus. El nou reglament orgànic que ha de regir el funcionament municipal en els propers anys, estableix que la Junta de Portaveus haurà de reunir-se previament a cada sessió plenària. Però més enllà del que és la reglamentació formal, el BLOC manifesta la seua voluntat de convertir la Junta en un òrgan de diàleg i debat entre totes les forces polítiques que formen part del consistori. Cal mantenir una constant transparència amb els grups municipals (siguen del govern o de l’oposició) per evitar casos de manca d’informació o utilització partidista dels bens públics.  Junta Local de Govern. L’aplicació de la Llei 57/2003 fa que la Junta Local de Govern assumisca moltes de les tasques que fins a la seua aparició corresponien al Ple municipal. Malgrat els esforços fets en el Reglament Orgànic que desenvolupa la Llei al nostre ajuntament, és evident que per l’oposició és molt difícil complir amb la seua tasca de control del Govern Municipal. Traslladar l’ordre del dia de la Junta Local de Govern, i posar a la disposició de tots els informes i expedients, no és, al nostre entendre suficient. Per això, des del Govern, convidarem oficialment a que formen part com oïents, i sense veu ni vot, als portaveus de l’oposició.  Organismes autònoms, empreses municipals, empreses mixtes i consorcis. Els grups municipals, com a representants de la plural voluntat política de la ciutat, han de formar part de tots els àmbits de decissió que afecten la ciutat. Actualment l’oposició està representada al consell d’administració de l’empresa mixta del Cementeri, o en el de l’empresa municipal GUMSA, així com en els patronats municipals de Turisme i Esports. En canvi, no forma part del consell d’administració de Centre Ciutat Castelló, ni del de RECIPLASA, ni del de la nova televisió pública digital terrestre comarcal. Tampoc no formem part del Consell Escolar per posar un altre exemple. El BLOC es compromet a canviar els reglaments que calga, per tal de donar representació a les forces polítiques presents al consistòri. Amb estes mesures, el BLOC pretén aprofundir den la corresponsabilitat que totes les forces polítiques tenen amb el govern i la construcció de la ciutat.

PROPOSTA VINT-I-SIS: JOVES I NIT

Abril 27th, 2007
Introducció: El temps d’oci és una part fonamental en la vida de les persones, siga quina siga la seua edat. És obligació de les administracions públiques garantir una oferta d’oci suficient, variada, de qualitat, i que s’emmarque dins de les normes bàsiques de convivència. En el cas de la gent més jove, si bé poden interessar-se per moltes ofertes lúdiques transversals, adreçades a gent de qualsevol edat, sí que és cert que existeixen unes especificitats pròpies de l’edat que no poden ser obviades per una ciutat com Castelló a l’hora de planificar un oci responsable, saludable i de qualitat. L’associació joves i nit, la vinculació que l’oci de la gent més jove té amb les hores noctures, ha de ser gestionada des de l’Ajuntament per a poder, per una banda, satisfer les necessitats d’esbarjo de la joventut i, per una altra, garantir el respecte dels drets del conjunt de la ciutadania. Proposta del BLOC: Joves i nit és un projecte que té com a objectiu obrir espais de participació als joves d’entre 15 i 29 anys de la nostra ciutat, per tal que debaten i facen propostes sobre com hauria de ser la nit de Castelló. Per aconseguir la màxima participació de joves —estiguen o no associats, pertanyen al sector social que siga—, el projecte es basa en la combinació de diverses metodologies participatives de caire innovador. Es preveu que totes les reflexions i propostes que isquen d’este procés de participació s’emmarquen en un més ambiciós Pacte per la Nit que l’Ajuntament de Castelló hauria de promoure en els propers anys, i que tindria com a objectiu conjugar els interessos de tota la ciutadania. Incloure la veu dels joves en un pacte ciutadà d’estes característiques pot ajudar a definir noves polítiques d’oci nocturn, de mobilitat, i a abordar mecanismes que enfortisquen la convivència a la nostra ciutat mitjançant la reflexió i el diàleg. El projecte Joves i nit hauria de comptar amb el suport de les associacions de veïns, de les associacions juvenils de la ciutat, del Consell de la Juventut Local (quan estiga en funcionament), i estaria impulsat per la Regidoria de Juventut. Este projecte podria comptar, a més, amb fons europeus, provinents del Programa de Joventut de la Comissió Europea, i açò permetria una major dotació humana i material per dur-lo a terme. Objectius del projecte: - Detectar i recollir opinions representatives del col·lectiu jove sobre la nit a Castelló mitjançant metodologies participatives innovadores. - Consolidar un interlocutor plural, informat i representatiu per a participar en el debat i formular propostes en el marc del futur Pacte per la Nit de Castelló de la Plana. - Sensibilitzar i responsabilitzar el col·lectiu jove respecte a l’ús cívic de la nit i fomentar-ne la participació en la presa de decisions públiques. Fases del projecte: Fase I: Entrevistes a experts, representants polítics, personal tècnic, representants del teixit associatiu, empresaris, etc., relacionats amb el món dels joves i la nit, amb l'objectiu d’obtindre informació, propostes i estratègies dels col·lectius que participen en el món nocturn. En esta primera fase es constituirà també la comissió de seguiment que serà la responsable de fer el seguiment i l'avaluació del procés. Fase II: Enquesta ciutadana. Enviament per correu postal d’un qüestionari autogestionat a una mostra representativa de joves castellonencs de 15 a 29 anys. L’enquesta tindrà un doble objectiu: 1) detectar el màxim d'opinions dels joves sobre la nit a la ciutat i recollir les primeres propostes; i 2) informar i donar visibilitat al procés. Fase III: Tallers de participació. Els tallers es configurarà com l'espai de debat entre els joves associats. Seran una dinàmica de treball participativa on els joves debatran i valoraran aspectes relacionats amb la nit a la ciutat. S'organitzaran diversos tallers amb organitzacions de joves (formals i informals) de Castelló. Fase IV: Jurats de joves. Este instrument permetrà la participació dels joves a títol individual en el procés de presa de decisions públiques. Consistirà en una selecció a l'atzar d'un grup de joves que tindrà com a funció emetre un dictamen sobre els usos de la nit a Castelló. Per això els joves rebran molta informació de fonts plurals i les debatran durant dos o tres dies. Fase V: D’evolució i presentació de resultats. Una vegada recollides les diverses opinions, es redactarà l’informe final, es presentarà i es retornarà la informació que ha generat el procés a tota la ciutadania.

PROPIOSTA VINT-I-CINC: AGENTS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

Abril 23rd, 2007
Introducció: Ens trobem en una època marcada, desgraciadament, per les agressions al medi ambient, per l’amenaça cada vegada més present del canvi climàtic, pels atacs cap a la biodiversitat. Davant d’esta situació, cal que les administracions, i també la local, s’impliquen en la difusió de la cultural mediambiental; esta difusió només es pot anar extenen mitjançant la concienciació de la ciutadania, una concienciació que s’ha de basar en l’educació i que ha de començar en la gent jove. Evidentment, per a arribar a la gent jove no són suficients les possibles campanyes adreçades a la població en general, ni tampoc limitar-se a unes poques xarrades informatives, l’efecte de les quals en ocasions no passa del dia en que són escoltades. Cal una concienciació planificada, i que surgisca a partir de la inciativa dels propis joves. És per això que el BLOC planteja la creació de la figura dels Agents de Protecció Ambiental (APA). Proposta del BLOC: Els Agents de Protecció Ambiental seran alumnes dels Instituts de Secundària de Castelló, els quals rebran una formació adequada que els permeta ser els encarregats, juntament amb un professor tutor, de dur a terme accions de protecció del medi ambient en el seu entorn més immediat. El projecte es basa en un model de formació de formadors on, a través de professorat adequat i durant al menys tres cursos escolars, portaran a terme diverses actuacions com ara: xarrades amb mitjans audiovisuals a la resta dels companys del seu centre escolar; repartiment de materials divulgatius al seu entorn; activitats variades al seus barris; i en general campanyes de sensibilització i concienciació ciutadana en els distins districtes, sobre temes ambientals prioritaris per al municipi. Alguns dels temes principals que es podran tractar en estes campanyes i activitats podrien ser: - Ús i estalvi de l’aigua. - Ús i estalvi de l’energia. - Foment del reciclatge. - Mobilitat sostenible. - Dia Mundial del Medi Ambient. Per poder dur a terme este projecte s’oferiran, en primer lloc, cursos de formació per als profesors coordinadors de cada institut que vulga acollir-se al projecte. Estos cursos prendrien forma mitjançant la signatura d’un conveni amb la Generalitat perque aquestos cursos els ofertara el CEFIRE. Després cada Centre, basant-se en un mètode general, escollirà els alumnes que participaran en el projecte; estos estudiants passarien un mínim de dos caps de setmana en un Aula de Natura, acompanyats pels professors coordinadors. Finalitzada la formació, els alumnes seran els responsables de dissenay campanyes de sensibilització mediambiental, primer per al Centre, i després per al barri. També es crearà una ‘Xarxa intercentres’, on els professors coordinadors i els propis Agents de Protecció Ambiental podran compartir les experiències i propostes de concienciació ambiental.

PROPOSTA 24: SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL URGENT (SASU)

Abril 16th, 2007
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL URGENT (SASU) Introducció Els Serveis Socials de l’Ajuntament articulen el sistema de protecció de les necessitats socials bàsiques (habitatge, salut…) i la promoció de la qualitat de vida. Com a drets bàsics de la població, és responsabilitat de l'Administració garantir-los. La preocupació pel benestar social representa una de les principals tasca d'un Ajuntament. En este sentit, l’Ajuntament de Castelló té un departament de Serveis Socials el qual, per al BLOC hauria, entre d’altres qüestions, incrementar el seu pressupost, disminuir la seua excesiva burocratització, realitzar un diagnòstic acurat de les necessitats socials de la ciutat i fomentar l’ocupació digna com a prevenció de les situacions d’exclusió social. Amb tot, pensem que la creació de serveis d’atenció d’urgència socials visibles i coneguts, també és una de les qüestions importants que podrien vindre a millorar la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans i especialment la d’aquells col·lectius amb risc d’exclusió. En en esta línia que el BLOC proposta la creació del Servei d’Atenció Social Urgent (SASU). En els darrers temps, els serveis d’atenció urgent s’han anat generalitzant; des del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) fins als Grups d’Intervenció Ràpida de la policia local (GIR), però hi ha situacions que per la seua naturalesa requereixen de l’atenció específica d’especialistes en matèria social am urgència, i que no es poden deixar sense més al procés ordinari d’atenció social. Proposta La proposta del BLOC consisteix a crear el Servei d’Atenció Social Urgent (SASU), un servei d’atenció per a aquells casos en què és necessària una actuació ràpida i prestada per especialistes. L’objectiu, doncs, del SASU, és atendre totes les emergències de caràcter social que succeisquen a la ciutat de Castelló. Bàsicament, estes emergències faran referència a actuacions d’urgència en els següents col·lectius i situacions: - Famílies i menors en risc d’exclusió social. - Abandonament de gent gran. - Maltractaments - Transeunts - Emergències col·lectives per sinistres (incendis, inundacions). EL SASU estarà composat per una central, equips mòbils i equips de carrer. La central rebrà totes aquelles demandes d’actuació, i estarà coordinada amb els altres serveis d’emergències. Serà l’encarrega de procedir a l’activació dels equips propis del servei. Els equips mòbils constaran d’un número de vehicles necessari per a la nostra ciutat, equipats adecuadament per a la atenció social. El personal assignat serà un conductor, un Treballador Social i un Auxiliar de Serveis Socials. Equips de carrer, per a l’atenció principalment de transeunts, estaran formats per un Treballador Social i un Auxiliar de Serveis Socials Donat el caràcter d’urgència del servei, el SASU estarà disponible les 24 h. del dia els 365 dies de l’any, en torns de matí, vesprada i nit. Haurà de comptar amb un telèfon d’urgències específic i, a banda, estarà coordinat amb el 112.